FANDOM


Lantern (ランターン Rantān) là Pokémon song hệ Nước/Điện được giới thiệu trong Thế hệ 2. Lantern là dạng tiến hóa của Chonchie.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.