FANDOM


Kyukon (キュウコン Kyūkon) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kyukon là dạng tiến hóa của Rokon.

Kyukon hình thái Alola (アローラキュウコン Arōra Kyūkon) là một hình thái địa phương song hệ Băng/Tiên của Kyukon ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó là dạng tiến hóa của Rokon hình thái Alola.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.