FANDOM


Kusaihana (クサイハナ Kusaihana) là Pokémon song hệ Cỏ/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kusaihana là dạng tiến hóa của Nazonokusa và tiến hóa thành Ruffresia khi tiếp xúc với Đá cỏ hoặc tiến hóa thành Kireihana khi tiếp xúc với Đá mặt trời.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.