FANDOM


Kucheat (クチート Kuchīto) là Pokémon song hệ Thép/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kucheat không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Kucheat (メガクチート Mega Kuchīto) khi kích hoạt Kucheatnite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.