FANDOM


Korotock (コロトック Korotokku) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Korotock là dạng tiến hóa của Korobohshi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.