FANDOM


Korobohshi (コロボーシ Korobōshi) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Korotock ở cấp độ 10.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.