FANDOM


Koratta (コラッタ Koratta) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Ratta ở cấp độ 20.

Koratta hình thái Alola (アローラコラッタ Arōra Koratta) là một hình thái địa phương song hệ Bóng tối/Thường của Koratta ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Ratta hình thái Alola khi đạt cấp độ 20 vào ban đêm.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.