FANDOM


Konohana (コノハナ Konohana) là Pokémon song hệ Cỏ/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Konohana là dạng tiến hóa của Taneboh và tiến hóa thành Dirteng khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng