FANDOM


Konohana (コノハナ Konohana) là Pokémon song hệ Cỏ/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Konohana là dạng tiến hóa của Taneboh và tiến hóa thành Dirteng khi tiếp xúc với Đá cỏ.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.