FANDOM


Kongpang (コンパン Konpan) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Morphon ở cấp độ 31.

Hình dáng