FANDOM


Koiking (コイキング Koikingu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Koiking tiến hóa thành Gyarados ở cấp độ 20.

Hình dáng