FANDOM


Koiking (コイキング Koikingu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Koiking tiến hóa thành Gyarados ở cấp độ 20.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.