FANDOM


Kodora (コドラ Kodora) là Pokémon song hệ Thép/Đá được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kodora là dạng tiến hóa của Cocodora và tiến hóa thành Bossgodora ở cấp độ 42.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.