FANDOM


Kirlia (キルリア Kiruria) là Pokémon song hệ Siêu linh/Tiên được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kirlia là dạng tiến hóa của Ralts và sau đó tiến hóa thành Sirnight ở cấp độ 30 hoặc tiến hóa thành Erureido khi tiếp xúc với Đá thức tỉnh nếu thuộc giống đực.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.