FANDOM


Kireihana (キレイハナ Kireihana) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kireihana là một trong những dạng tiến hóa của Kusaihana.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.