FANDOM


Kireihana (キレイハナ Kireihana) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kireihana là một trong những dạng tiến hóa của Kusaihana.

Hình dáng