FANDOM


Kinogassa (キノガッサ Kinogassa) là Pokémon song hệ Cỏ/Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kinogassa là dạng tiến hóa của Shroomish.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.