FANDOM


Kingdra (キングドラ Kingudora) là Pokémon song hệ Nước/Rồng được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kingdra là dạng tiến hóa của Seadra.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.