Kimawari (キマワリ Kimawari) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kimawari là dạng tiến hóa của Himanuts.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.