FANDOM


Kimawari (キマワリ Kimawari) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kimawari là dạng tiến hóa của Himanuts.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.