FANDOM


Kibanha (キバニア Kibania) là Pokémon song hệ Nước/Bóng tối được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Samehader ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.