FANDOM


Kemusso (ケムッソ Kemusso) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kemusso tiến hóa thành Silcoon hoặc Mayuld ở cấp độ 7 tùy theo personality value và sau đó tiến hóa thành Agehunt hoặc Dokucale ở cấp độ 10.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.