FANDOM


Kekking (ケッキング Kekkingu) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Kekking là dạng tiến hóa của Yarukimono.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.