FANDOM


Keikouo (ケイコウオ Keikōo) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó tiến hóa thành Neolant ở cấp độ 31.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.