FANDOM


Karakara (タマタマ Karakara) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Karakara tiến hóa thành Garagara ở cấp độ 28.

Ở vùng Alola, Karakara tiến hóa thành Garagara hình thái Alola ở cấp độ 28 khi lên cấp vào ban đêm.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.