FANDOM


Kapoerer (カポエラー Kapoerā) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 2. Kapoerer là một trong những dạng tiến hóa của Tyrogue.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.