FANDOM


Kamonegi (カモネギ Kamonegi) là Pokémon song hệ Thường/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kamonegi không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.