FANDOM


Kameil (カメール Kamēru) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kameil là dạng tiến hóa của Zenigame và nó bắt đầu tiến hóa thành Kamex ở cấp độ 36.

Mô tả

Kameil càng cao tưởi thì cái đuôi lớn, rậm lông sẽ càng đậm màu. Những vết xước trên mai là chiến tích minh chứng cho sức mạnh của chúng.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/008