FANDOM


Kairyu (カイリュー Kairyū) là Pokémon song hệ Rồng/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kairyu là dạng tiến hóa của Hakuryu.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.