FANDOM


Kairiky (カイリキー Kairikī) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kairiky là dạng tiến hóa của Goriky.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.