FANDOM


Kairiky (カイリキー Kairikī) là Pokémon thuần hệ Giác đấu được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kairiky là dạng tiến hóa của Goriky.

Hình dáng