FANDOM


Kailios (カイロス Kairosu) là Pokémon thuần hệ Côn trùng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kailios không tiến hóa thành Pokémon nào và cũng không là dạng tiến hóa của Pokémon nào.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Kailios (メガカイロス Mega Kairosu) khi kích hoạt Kailiosnite. Sau khi tiến hóa Mega, nó trở thành Pokémon song hệ Côn trùng/Độc.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.