Kagebouzu (カゲボウズ Kagebōzu) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Jupetta ở cấp độ 37.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.