FANDOM


Kabutops (カブトプス Kabutopusu) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kabutops là dạng tiến hóa của Kabuto.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.