FANDOM


Kabuto (カブト Kabuto) là Pokémon hóa thạch song hệ Đá/Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kabuto được phục sinh từ hóa thạch giáp xác và tiến hóa thành Kabutops ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.