FANDOM


Kabigon (カビゴン Kabigon) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 1. Kabigon là dạng tiến hóa của Gonbe.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.