FANDOM


Kabaldon (カバルドン Kabarudon) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Kabaldon là dạng tiến hóa của Hippopotas.

Hình dáng