FANDOM


Kabaldon (カバルドン Kabarudon) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Kabaldon là dạng tiến hóa của Hippopotas.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.