FANDOM


Jupetta (ジュペッタ Jupetta) là Pokémon thuần hệ Ma được giới thiệu trong Thế hệ 3. Jupetta là dạng tiến hóa của Kagebouzu.

Nó có thể tiến hóa Mega thành Mega Jupetta (メガジュペッタ Mega Jupetta) khi kích hoạt Juppetanite.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.