FANDOM


Jugon (ジュゴン Jugon) là Pokémon song hệ Nước/Băng được giới thiệu trong Thế hệ 1. Jugon là dạng tiến hóa của Pawou.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.