FANDOM


Jirachi (ジラーチ Jirāchi)Pokémon huyền ảo song hệ Thép/Siêu năng được giới thiệu trong Thế hệ 3.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.