FANDOM


Jiguzaguma (ジグザグマ Jiguzaguma) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Massuguma ở cấp độ 20.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.