FANDOM


Janovy (ジャノビー Janobī) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 5. Janovy là dạng tiến hóa của Tsutarja và tiến hóa thành Jalorda ở cấp độ 36.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.