FANDOM


Jalorda (ジャローダ Jarōda) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 5. Jalorda là dạng tiến hóa của Janovy.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.