FANDOM


Iwark (イワーク Iwāku) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Iwark tiến hóa thành Haganeil sau khi trao đổi nếu giữ Lớp phủ kim loại.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.