FANDOM


Itomaru (イトマル Itomaru) là Pokémon song hệ Côn trùng/Độc được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Ariados ở cấp độ 22.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.