FANDOM


Isitsubute (イシツブテ Ishitsubute) là Pokémon song hệ Đá/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 1. Nó tiến hóa thành Golone ở cấp độ 25 và sau đó tiến hóa thành Golonya sau khi trao đổi.

Isitsubute hình thái Alola (アローライシツブテ Arōra Ishitsubute) là một hình thái địa phương song hệ Đá/Điện của Isitsubute ở vùng Alola được giới thiệu trong Thế hệ 7. Nó tiến hóa thành Golone hình thái Alola ở cấp độ 25 và sau đó tiến hóa thành Golonya hình thái Alola sau khi trao đổi.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.