Inomoo (イノムー Inomū) là Pokémon song hệ Băng/Đất được giới thiệu trong Thế hệ 2. Inomoo là dạng tiến hóa của Urimoo và tiến hóa thành Mammoo khi biết Sức Mạnh Nguyên Thủy lúc lên cấp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.