FANDOM


Hoeruko (ホエルコ Hoeruko) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Whaloh ở cấp độ 40.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.