FANDOM


Hitodeman (ヒトデマン Hitodeman) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Hitodeman tiến hóa thành Starmie khi tiếp xúc với Đá nước.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.