FANDOM


Hitodeman (ヒトデマン Hitodeman) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 1. Hitodeman tiến hóa thành Starmie khi tiếp xúc với Đá nước.

Hình dáng