FANDOM


Hippopotas (ヒポポタス Hipopotasu) là Pokémon thuần hệ Đất được giới thiệu trong Thế hệ 4. Hippopotas tiến hóa thành Kabaldon ở cấp độ 34.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.