FANDOM


Hinoyakoma (ヒノヤコマ Hinoyakoma) là Pokémon song hệ Lửa/Bay được giới thiệu trong Thế hệ 6. Pigeon là dạng tiến hóa của Yayakoma và nó bắt đầu tiến hóa thành Phaiaro ở cấp độ 35.

Mô tả

Tốc độ mà Hinoyakoma đạt được ngay thời điểm cất cánh đủ để xếp chúng vào tốp những Pokémon chim nhanh nhất. Chúng rải đốm than hồng vào các lùm cỏ cao, sau đó chộp lấy những Pokémon côn trùng đang hoảng loạn bay ra.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/662
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.