FANDOM


Hinbass (ヒンバス Hinbasu) là Pokémon thuần hệ Nước được giới thiệu trong Thế hệ 3. Nó tiến hóa thành Milokaross sau khi trao đổi nếu giữ Prism Scale hoặc lên cấp với đủ trạng thái Xinh đẹp.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.