FANDOM


Himeguma (ヒメグマ Himeguma) là Pokémon thuần hệ Thường được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Ringuma ở cấp độ 30.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.