FANDOM


Himanuts (ヒマナッツ Himanattsu) là Pokémon thuần hệ Cỏ được giới thiệu trong Thế hệ 2. Nó tiến hóa thành Kimawari khi tiếp xúc với Đá mặt trời.

Hình dáng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.