FANDOM


Hikozaru (ヒコザル Hikozaru) là Pokémon thuần hệ Lửa được giới thiệu trong Thế hệ 4. Nó bắt đầu tiến hóa thành Moukazaru ở cấp độ 14 và sau đó bắt đầu tiến hóa thành Goukazaru ở cấp độ 36.

Hikozaru cùng với NaetlePochama là bộ ba Pokémon khởi đầu của vùng Sinnoh.

Mô tả

Ngọn lửa ở mông loài này cháy nhờ khí ga sinh ra từ bụng. Ngay cả mưa cũng không dập được ngọn lửa này. Nếu chúng bị ốm, lửa sẽ cháy yếu.[1]

Tham khảo

  1. https://vn.portal-pokemon.com/play/pokedex/390
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.